Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door autorijschool Marinus Terpstra tevens handelend onder naam autorijschool Marinus Terpstra gevestigd te WERGEA, de Golle 8, hierna te noemen “ autorijschool Marinus Terpstra”, aangegaan.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van  “autorijschool Marinus Terpstra”.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van “autorijschool Marinus Terpstra” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Instructie

2.1  “autorijschool Marinus Terpstra”  zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 “autorijschool Marinus Terpstra” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “autorijschool Marinus Terpstra” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “autorijschool Marinus Terpstra” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “autorijschool Marinus Terpstra” of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/instructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig

3.1 De leerling die via “autorijschool Marinus Terpstra” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4 Lesafspraak

4.1. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “autorijschool Marinus Terpstra” wordt een wachttijd van 5 minuten in acht genomen op het ophaaladres. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “autorijschool Marinus Terpstra” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

4.2. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdsduur van 50 minuten.

4.3. Voor het afleggen van een praktijkexamen zijn geen lesuren opgenomen. Als het examen uit mocht lopen, zijn er geen extra kosten verschuldigd.

4.4. Indien de leerling binnen het aantal lessen van een pakket slaagt, wordt eventueel nog beschikbaar les-tegoed terug gestort. Dit geldt voor de op de website genoemde pakketten en altijd na verrekening door “autorijschool Marinus Terpstra”. Indien de leerling stopt blijft het te goed anderhalf jaar staan en eventuele prijsstijgingen verrekend.

4.5. De leerling is verantwoordelijk voor het reserveren van het theorie examen.

4.6. Een tussentijdse toets of een praktijkexamen wordt niet eerder bij het CBR gereserveerd dan op het moment dat de leerling geslaagd is voor het theorie-examen.

4.7. De leerling, dient “autorijschool Marinus Terpstra” te machtigen bij het CBR om een tussentijdse toets en/of praktijkexamen voor hem of haar te kunnen reserveren.

4.8. De leerling is verantwoordelijk voor het indienen van de gezondheidsverklaring bij het CBR.  Indien de leerling een aandoening heeft die de rijvaardigheid kan beinvloeden of die het halen van een rijbewijs kan bemoeilijken dan is de leerling verplicht dit te melden. Dit om een goede adequate begeleiding van de leerling te kunnen waarborgen.

Artikel 5 Annulering door leerling

5.1 Leerling kan kosteloos een rijles, tenminste 24 uur voor de afspraak annuleren. Als de rijles binnen 24 uur wordt afgezegd, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan “autorijschool Marinus Terpstra” te voldoen.

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag.

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “autorijschool Marinus Terpstra” beoordeeld.

Wijze van afzegging:

5.4 Dit kan in eerste instantie via de PlanGo app, en eventueel telefonisch of per whatsapp.  “autorijschool Marinus Terpstra” kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een whatsapp bericht. Alleen whatsapp berichten waarop gereageerd is, worden ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 Beëindigen instructie

6.1 “autorijschool Marinus Terpstra” kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “autorijschool Marinus Terpstra” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2 “autorijschool Marinus Terpstra” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden  kan deelnemen aan de rijles. Dit is ter beoordeling van de instructeur. In de gevallen 6.1 en 6.2 is  “autorijschool Marinus Terpstra” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.

6.5 De rijles wordt afgelast door ziekte of verhindering van de instructeur.

Bij 6.3,6.4 en 6.5 zal  “autorijschool Marinus Terpstra” ervoor zorg dragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7 Aanvraag examen

7.1  “autorijschool Marinus Terpstra” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2 Indien de tussentijdse toets en/of examen geen doorgang kan vinden doordat de leerling heeft verzuimd zijn/haar verhinderingen bij de aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Annulering examens

Een tussentijdse toets of een examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en/of instructeur.

Bij 8.1 en 8.2 zal “autorijschool Marinus Terpstra” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.5 Indien het CBR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden.

In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “autorijschool Marinus Terpstra” ervoor zorg dragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9 Weigering examens

9.1 “autorijschool Marinus Terpstra” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf of anderen. Dit is ter beoordeling van de instructeur of examinator.

Artikel 10 Vakantie leerling

10.1 Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient per bank te geschieden tenzij anders overeengekomen. “autorijschool Marinus Terpstra” is gerechtigd om haar cbr/les tarieven tussentijds te verhogen in verband met marktwerking. De leerling ontvangt ten alle tijden een factuur, deze dient uiterlijk binnen de termijn vermeld op de factuur voldaan te worden. De factuur is pas voldaan indien de overboeking zichtbaar is op de rekening van “autorijschool Marinus Terpstra”

11.3 “autorijschool Marinus Terpstra” is gerechtigd, indien na betalingsherinneringen en een aanmaning een factuur niet betaald wordt de incasso over te dragen een DAS-incasso om buiten de hoofdsom en rente om van alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de wanbetaling veroorzaakt te vorderen.

11.4 Uit het enkele feit dat “autorijschool Marinus Terpstra” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 “autorijschool Marinus Terpstra” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden als gevolg van aan- en/of over rijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van toets/examen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.

12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.                  “autorijschool Marinus Terpstra” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

12.3 “autorijschool Marinus Terpstra” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door de leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen.

Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling

13.1 Indien  “autorijschool Marinus Terpstra” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig/voertuig te besturen, en  “autorijschool Marinus Terpstra” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “autorijschool Marinus Terpstra” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “autorijschool Marinus Terpstra” zijn/haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “autorijschool Marinus Terpstra” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “autorijschool Marinus Terpstra” te vergoeden. Indien “autorijschool Marinus Terpstra” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “autorijschool Marinus Terpstra” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “autorijschool Marinus Terpstra” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

13.2 Ondergetekende verklaart de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt, dat hem of haar de rijbevoegdheid niet is ontzegd, kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden en dat hij of zij hiermee akkoord gaat.

Kom in contact met ons
Volg ons
Contact formulier juist
Scroll to Top